PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Maths Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ :

(a)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2 1
……… ਸੈਂ.ਮੀ. ……. ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
7 ਸੈਂ.ਮੀ. 8 ਮਿ.ਮੀ.

(b)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2 2
……… ਸੈਂ.ਮੀ. ……. ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
3 ਸੈਂ.ਮੀ. 4 ਮਿ.ਮੀ.

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2

(c)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2 3
ਹੱਲ:
3 ਸੈਂ.ਮੀ. 8 ਮਿ.ਮੀ.

(d)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2 4
ਹੱਲ:
6 ਸੈਂ.ਮੀ. 5 ਮਿ.ਮੀ. ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੋ :

(a) __________
…………ਸੈਂ.ਮੀ. …………..ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
3 ਸੈਂ.ਮੀ. 7 ਮਿ.ਮੀ.

(b) __________
……….ਮੈਂ.ਮੀ. …………..ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
4 ਸੈਂ.ਮੀ. 6 ਮਿ.ਮੀ.

(c) __________
……….ਮੈਂ.ਮੀ. …………..ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
5 ਸੈਂ.ਮੀ. 2 ਮਿ.ਮੀ.

(d) __________
……….ਮੈਂ.ਮੀ. …………..ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
6 ਸੈਂ.ਮੀ. 8 ਮਿ.ਮੀ.

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2

(e) __________
……….ਮੈਂ.ਮੀ. …………..ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
8 ਸੈਂ.ਮੀ. 3 ਮਿ.ਮੀ.

(f) __________
……….ਮੈਂ.ਮੀ. …………..ਮਿ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
12 ਸੈਂ.ਮੀ. 5 ਮਿ.ਮੀ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ :
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2 5
(a) ਲੰਬਾਈ = …….. ਸੈਂ.ਮੀ. …….. ਮਿ.ਮੀ.
(b) ਚੌੜਾਈ = ……… ਸੈਂ.ਮੀ……… ਮਿ.ਮੀ.
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.2 6
(c) ਲੰਬਾਈ = ……… ਸੈਂ.ਮੀ. …….. ਮਿ.ਮੀ.
(d) ਚੌੜਾਈ == ……… ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
₹ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰੋ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ₹ 200 ਦਾ ਨੋਟ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰੋ ।
(a) 16 ਸੈਂ.ਮੀ. 8 ਮਿ.ਮੀ.
(b) 6 ਸੈਂ.ਮੀ. 6 ਮਿ.ਮੀ.
(c) 14 ਸੈਂ.ਮੀ. 6 ਮਿ.ਮੀ.
(d) 6 ਸੈਂ.ਮੀ. 6 ਮਿ.ਮੀ.

Leave a Comment