PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.3

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.3 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Maths Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.3

ਮੀਟਰ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1 ਮੀਟਰ = 100 ਸੈਂ ਟੀਮੀਟਰ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ।

(a) 400 ਸੈਂ.ਮੀ. = ……ਮੀ.
ਹੱਲ:
4 ਮੀ.

(b) 700 ਸੈਂ.ਮੀ. = ……ਮੀ.
ਹੱਲ:
7 ਮੀ.

(c) 200 ਸੈਂਪੀ. = ……ਮੀ.
ਹੱਲ:
2 ਮੀ.

(d) 800, ਸੈਂ.ਮੀ. = …….
ਹੱਲ:
8 ਮੀ.

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.3

(e) 500 ਸੈਂ.ਮੀ.. . ….. .ਮੀ.
ਹੱਲ:
5 ਮੀ.

(f) 900 ਸੈਂ.ਮੀ. = ……ਮੀ.
ਹੱਲ:
9 ਮੀ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ।

(a) 3 ਮੀ. =……… ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
3 ਮੀ. = 3 × 100 ਸੈਂ.ਮੀ.
= 300 ਸੈਂ.ਮੀ.

(b) 6 ਮੀ. = ……… ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
6 ਮੀ. = 6 × 100 ਸੈਂ.ਮੀ.
= 600 ਸੈਂ.ਮੀ.

(c) 4 ਮੀ. = ……… ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
4 ਮੀ. = 4 × 100 ਸੈਂ.ਮੀ.
= 400 ਸੈਂ.ਮੀ.

(d) 9 ਮੀ. = ……… ਮੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
9 ਮੀ. = 9 × 100 ਸੈਂ.ਮੀ.
= 900 ਸੈਂ.ਮੀ.

(e) 2 ਮੀ. = ……… ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
2 ਮੀ. = 2 × 100 ਸੈਂ.ਮੀ.
= 200 ਸੈਂ.ਮੀ.

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.3

(f) 5 ਮੀ. = ……… ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
5 ਮੀ. = 5 × 100 ਸੈਂ.ਮੀ.
= 500 ਸੈਂ.ਮੀ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਮੋਹਿਤ ਨੇ 30 ਸੈਂ.ਮੀ. ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ । ਇਸ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ !
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.3 1
ਹੱਲ:

  1. 1 ਮੀ. 8 ਸੈਂ.ਮੀ.
  2. 1 ਮੀ. 32 ਸੈਂ.ਮੀ.
  3. 3 ਮੀ. 5 ਸੈਂ.ਮੀ.
  4. 4 ਮੀ. 50 ਸੈਂ.ਮੀ. ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ, ਰਾਡ ਜਾਂ ਫੀਤੇ ‘ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ।
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.3 2
ਹੱਲ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਕਰਨ ।

Leave a Comment