PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1

Punjab State Board PSEB 5th Class Maths Book Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 5 Maths Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ :
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1 1

(a) ਕੁੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ :- ____
ਹੱਲ:
\(\frac{4}{9}\)

(b) ਕੁੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ :-
ਹੱਲ:
\(\frac{5}{9}\)

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ :
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1 2
(a) ਕੁੱਲ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ :-
ਹੱਲ:
\(\frac{2}{5}\)

(b) ਕੁੱਲ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ . ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ : –
ਹੱਲ:
\(\frac{3}{5}\)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ :
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1 3
(a) ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ :- ____
ਹੱਲ:
\(\frac{6}{11}\)

(b) ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ . ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ :- ____
ਹੱਲ:
\(\frac{5}{11}\)

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਈ ਭਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੋ :-
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1 4
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 4 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 4.1 5

Leave a Comment