PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Maths Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਹਰੇਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਭਰੋ ।

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 1
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 5
ਲਾਲੇ ਰੰਗ

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 2
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 6
ਹਰਾ ਰੰਗ

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 3
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 7
ਨੀਲਾ ਰੰਗ

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 4
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 8
ਕਾਲਾ ਰੰਗ
ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਭਰੋ ।

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹਰੇਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 1 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ।
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 9
ਹੱਲ:
(a) ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 13
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ = 13 × 1 ਸੈਂ. ਮੀ.2 = 13 ਸੈਂ.ਮੀ.2
(b) ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 20.
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ = 20 × 1 ਸੈਂ. ਮੀ.2 = 20 ਸੈਂ.ਮੀ.2
(c) ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 5
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ = 5 × 1 ਸੈਂ. ਮੀ.2 = 5 ਸੈਂ.ਮੀ.2
(d) ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 9.
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ = 9 × 1 ਸੈਂ. ਮੀ.2 = 9 ਸੈਂ.ਮੀ.2
(e) ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 12
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ = 12 × 1 ਸੈਂ. ਮੀ.2 = 12 ਸੈਂ.ਮੀ.2
(f) ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 16
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ = 16 × 1 ਸੈਂ. ਮੀ.2 = 16 ਸੈਂ.ਮੀ.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਦੱਸੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਇਕਾਈ ਥਾਂ ਘੇਰੀ ਹੈ ?
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3 10
ਹੱਲ:
(a) 6
(b) 7
(c) 10
(d) 7
(e) 13
(f) 4.

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ Ex 8.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਓ ਜਿਸਦੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ :
(a) 20
(b) 27
(c) 15.
ਹੱਲ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ | ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ?
ਹੱਲ:
ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ = 12
ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ = 4.
ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ = 12 ÷ 4 = 3.

Leave a Comment