PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Maths Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਜੋੜ ਕਰੋ ।
(a) 8 ਲਿ. 675 ਮਿ.ਲਿ. + 1 ਲਿ. 210 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 1

(b) 3 ਲਿ. 225 ਮਿ. ਲਿ. + 2 ਲਿ. 205 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 2

(c) 2 ਲਿ. 605 ਮਿ.ਲਿ. + 7 ਲਿ. 327 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 3

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9

(d) 4 ਲਿ. 175 ਮਿ.ਲਿ. + 2 ਲਿ. 290 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 4

(e) 9 ਲਿ. 220 ਮਿ.ਲਿ. + 2 ਲਿ. 735 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 5

(f) 5 ਲਿ. 125 ਮਿ.ਲਿ. + 8 ਲਿ. 425 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 6

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਘਟਾਓ ਕਰੋ ।
(a) 5 ਲਿ. 470 ਮਿ.ਲਿ. – 3 ਲਿ. 315 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 7

(b) 6 ਲਿ. 705 ਮਿ. ਲਿ. – 5 ਲਿ. 550 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 8

(c) 4 ਲਿ. 970 ਮਿ.ਲਿ. – 1 ਲਿ. 237 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 9

(d) 6 ਲਿ. 500 ਮਿ.ਲਿ. – 2 ਲਿ. 370 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 10

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9

(e) 7 ਲਿ. 075 ਮਿ.ਲਿ. – 2 ਲਿ. 025 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 11

(f) 9 ਲਿ. 700 ਮਿ.ਲਿ. – 7 ਲਿ. 425 ਮਿ.ਲਿ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 12

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ 75 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਖੋਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 40 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?
ਹੱਲ:
ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਖੋਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ = 75 ਲਿਟਰ
ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ = 40 ਲਿਟਰ
ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ = + 8 ਲਿਟਰ
ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ = 123 ਲਿਟਰ
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 13
ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ 123 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਲਿਟਰ 500 ਮਿ.ਲਿ. ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ । ਉਸ ਨੇ 2 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ । ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਬਚ ਗਿਆ ?
ਹੱਲ:
ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ = 5 ਲਿਟਰ 500 ਮਿ.ਲਿ.
ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ = 2 ਲਿਟਰ 000 ਮਿ.ਲਿ.
ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ = 3 ਲਿਟਰ 500 ਮਿ.ਲਿ.
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 14

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 750 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 475 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਹੱਲ :
ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ = 750 ਲਿਟਰ
ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ = 475 ਲਿਟਰ
ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ = 275
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.9 15
ਲਿਟਰ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 275 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Leave a Comment