PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 5 ਮਾਪ

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 5 ਮਾਪ MCQ Questions and Answers.

PSEB 4th Class Maths Chapter 5 ਮਾਪ MCQ Questions

ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਉੱਤੇ (✓) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ ?
(a) ਲਿਟਰ
(b) ਮੀਟਰ
(c) ਗ੍ਰਾਮ
(d) ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ !
ਉੱਤਰ:
(b) ਮੀਟਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਭਾਰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈ ਦੱਸੋ ।
(a) ਗ੍ਰਾਮ
(b) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
(c) ਮੀਟਰ
(d) ਲਿਟਰ ।
ਉੱਤਰ:
(a) ਗ੍ਰਾਮ

PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 5 ਮਾਪ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
35 ਮੀਟਰ = ………. ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ।
(a) 350 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
(b) 3500 ਸੈਂ.ਮੀ.
(c), 35000 ਸੈਂ.ਮੀ.
(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਉੱਤਰ:
(b) 3500 ਸੈਂ.ਮੀ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
40 ਮਿ.ਮੀ. = ……….. ਸੈਂ.ਮੀ.
(a) 400 ਸੈਂ.ਮੀ.
(b) 4000 ਸੈਂ.ਮੀ.
(c) 4 ਸੈਂ.ਮੀ.
(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਉੱਤਰ:
(c) 4 ਸੈਂ.ਮੀ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ = ……… ਗ੍ਰਾਮ
(a) 10 ਗ੍ਰਾਮ
(b) 1000 ਗ੍ਰਾਮ
(c) 100 ਗ੍ਰਾਮ
(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਉੱਤਰ:
(b) 1000 ਗ੍ਰਾਮ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
6000 ਮ = ………. ਕਿ. ਗ੍ਰਾਮ
(a) 5
(b) 8
(c) 7
(d) 6.
ਉੱਤਰ:
(d) 6.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
22 ਲਿਟਰ = ……. ਮਿ.ਲਿਟਰ
(a) 220 ਮਿ.ਲਿ.
(b) 22000 ਮਿ.ਲਿ.
(c) 2200 ਮਿ.ਲਿ.
(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਉੱਤਰ:
(b) 22000 ਮਿ.ਲਿ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
1 ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ 250 ਮਿ. ਲਿ. ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ । 2 ਲਿਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
(a) 10
(b) 6
(c) 4
(d) 8.
ਉੱਤਰ:
(d) 8.

PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 5 ਮਾਪ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ 50 ਕਿ. ਗ੍ਰਾਮ ਆਲੂ ਖਰੀਦੇ ।ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ?
(a) 70 ਕਿ.ਗ੍ਰਾਮ
(b) 90 ਕਿ.ਗ੍ਰਾਮ
(c) 80 ਕਿ..
(d) 100 ਕਿ. ਗ੍ਰਾਮ ॥
ਉੱਤਰ:
(b) 90 ਕਿ.ਗ੍ਰਾਮ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 800 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ 350 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਕਿੰਨੇ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ?
(a) 300 ਲਿ.
(b) 400 ਲਿ.
(c) 450 ਲਿ.
(d) 200 ਲਿ.
ਉੱਤਰ:
(c) 450 ਲਿ.

Leave a Comment