PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Maths Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਭਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ :
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 1
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 2

(b)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 3
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 4

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਿੰਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਲਿਖੋ :
(a) \(\frac{1}{2}\)
ਹੱਲ:
\(\frac{2}{4}\), \(\frac{3}{6}\), \(\frac{4}{8}\), \(\frac{5}{10}\), \(\frac{6}{12}\)

(b) \(\frac{3}{4}\)
ਹੱਲ:
\(\frac{6}{8}\), \(\frac{9}{12}\), \(\frac{12}{16}\), \(\frac{15}{20}\), \(\frac{18}{24}\)

(c) \(\frac{1}{3}\)
ਹੱਲ:
\(\frac{2}{6}\), \(\frac{3}{9}\), \(\frac{4}{12}\), \(\frac{5}{15}\), \(\frac{6}{18}\)

(d) \(\frac{2}{5}\)
ਹੱਲ:
\(\frac{4}{10}\), \(\frac{6}{15}\), \(\frac{8}{20}\), \(\frac{10}{25}\), \(\frac{12}{30}\)

ਨੋਟ : ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 3, 4, 5 ਅਤੇ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਨੇ ਭਰੋ :
(a)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 5
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 13

(b)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 6
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 14

(c)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 7
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 15

(d)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 8
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 16

(e)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 9
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 17

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2

(f)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 10
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 18

(g)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 11
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 19

(h)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 12
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.2 20

Leave a Comment