PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Maths Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਭਿੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ।
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 1
ਹੱਲ:
(a) \(\frac{1}{4}\),
(b) \(\frac{3}{4}\),
(c) \(\frac{1}{2}\),
(d) \(\frac{1}{3}\)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਿੰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ :
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 2
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 3
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 4

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਭਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਿੰਨ :
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 5
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 6
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 7

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਤੇ ਸਹੀ (✓) ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਓ :

(i)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 8
(a) \(\frac{1}{4}\)
(b) \(\frac{3}{4}\)
(c) \(\frac{4}{4}\)
(d) \(\frac{1}{2}\)
ਹੱਲ:
(b) \(\frac{3}{4}\)

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1

(ii)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 9
(a) \(\frac{5}{8}\)
(b) \(\frac{1}{8}\)
(c) \(\frac{3}{4}\)
(d) \(\frac{3}{8}\)
ਹੱਲ:
(d) \(\frac{3}{8}\)

(iii)
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1 10
(a) \(\frac{3}{4}\)
(b) \(\frac{2}{4}\)
(c) \(\frac{1}{4}\)
(d) \(\frac{4}{4}\)
ਹੱਲ:
(d) \(\frac{1}{4}\)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ :
(a) \(\frac{1}{2}\)
(b) \(\frac{1}{4}\)
(c) \(\frac{1}{3}\)
(d) \(\frac{2}{3}\)
(e) \(\frac{3}{4}\)
(f) \(\frac{1}{10}\)
ਹੱਲ:
(a) ਅੱਧਾ,
(b) ਇਕ ਚੌਥਾਈ,
(c) ਇਕ ਤਿਹਾਈ,
(d) ਦੋ ਤਿਹਾਈ,
(e) ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ,
(f) ਇਕ ਦਸਵਾਂ ।

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Ex 3.1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਲਿਖੋ :
(a) \(\frac{2}{3}\)
(b) \(\frac{1}{2}\)
(c) \(\frac{1}{4}\)
(d) \(\frac{3}{4}\)
ਹੱਲ:
(a) ਅੰਸ਼ = 2, ਹਰ = 3,
(b) ਅੰਸ਼ = 1, ਹਰ = 2,
(c) ਅੰਸ਼ = 1, ਹਰ = 4,
(d) ਅੰਸ਼ = 3, ਹਰ = 4.

Leave a Comment