PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ MCQ Questions and Answers.

PSEB 4th Class Maths Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ MCQ Questions

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
573 + 227 = ___
(a) 798
(b) 799
(c) 800
(d) 801.
ਉੱਤਰ:
(c) 800

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
___ + 336 = 868
(a) 632
(b) 528
(c) 532
(d) 1204.
ਉੱਤਰ:
(c) 532

PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
700 – 125 = ___
(a) 475
(b) 575
(c) 675
(d) 825.
ਉੱਤਰ:
(b) 575

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
801 – ___ = 602
a) 201
(b) 1403
(c) 100
(d) 199.
ਉੱਤਰ:
(d) 199.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
53 × 8 = 8 × ___
(a) 3
(b) 53
(c) 40
(d) 159.
ਉੱਤਰ:
(b) 53

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
716 × ___ = 716
(a) 0
(b) 1
(c) 716
(d) 2.
ਉੱਤਰ:
(b) 1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
573 × 0 = ____
(a) 573
(b) 1
(c) 0.
(d) 57.
ਉੱਤਰ:
(c) 0.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
___ × 1 = 600
(a) 1
(b) 200
(c) 600
(d) 300.
ਉੱਤਰ:
(c) 600

PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
7 × 1000 = ___
(a) 7
(b) 1000
(c) 7000
(d) 700
ਉੱਤਰ:
(c) 7000

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
53 × 30 = ___
(a) 159
(b) 1590
(c) 83
(d) 1690.
ਉੱਤਰ:
(b) 1590

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
128 ÷ 16 = ___
(a) 9
(b) 10
(c) 12
(d) 8.
ਉੱਤਰ:
(d) 8.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.
126 ÷ 14 = 9 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜਕ ਹੈ ?
(a) 14
(b) 9
(c) 126
(d) 0.
ਉੱਤਰ:
(a) 14

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.
15 × 12 + 8 = ___
(a) 168
(b) 198
(c) 178
(d) 188.
ਉੱਤਰ:
(d) 188.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.
1509 ÷ 1 = ___
(a) 1
(b) 1509
(c) 3
(d) 0.
ਉੱਤਰ:
(b) 1509

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ 22, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 25, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 23, ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਚੇ ਹਨ । ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ?
(a) 120
(b) 130
(c) 145
(d) 160.
ਉੱਤਰ:
(a) 120

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16.
779 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਇਹ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ।
(a) 231
(b) 220
(c) 321
(d) 221.
ਉੱਤਰ:
(d) 221.

PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ?
(a) 31
(b) 744
(c) 24
(d) 720.
ਉੱਤਰ:
(b) 744

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18.
2, 0, 4, 6 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ।
(a) 3747
(b) 6174
(c) 2046
(d) 4374.
ਉੱਤਰ:
(d) 4374.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19.
ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਦੱਸੋ ।
(a) 990
(b) 10,000
(c) 290
(d) 97OO.
ਉੱਤਰ:
(a) 990

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20.
178 ਟਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਟਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ।
(a) 13
(b) 14
(c) 12
(d) 11.
ਉੱਤਰ:
(a) 13

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21.
19 × 30 = ___
(a) 57000
(b) 5700
(c) 2200
(d) 319.
ਉੱਤਰ:
(b) 5700

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22.
225 × __ = 2250
(a) 1
(b) 10
(c) 100
(d) 0.
ਉੱਤਰ:
(b) 10

ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
? ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ।
PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 1
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 3
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 4

PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 5
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths MCQ Chapter 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 6

Leave a Comment