PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ

Punjab State Board PSEB 3rd Class Punjabi Book Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ Textbook Exercise Questions, and Answers.

PSEB Solutions for Class 3 Punjabi Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ

Punjabi Guide for Class 3 PSEB ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ Textbook Questions and Answers

ਪਾਠ-ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ।
(i) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ | ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ?
ਉੱਤਰ-
ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਿੰਨ-ਕੋਡ !

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਲੈਟਰ-ਬਾਕਸ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਲਾਲ ।

(ii) ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :

(ਉ) ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਰਡ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ………………………….. ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ . ਹਨ । (ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ)
ਉੱਤਰ-
ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਰਡ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

(ਅ) ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉੱਪਰ ………………………….. ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ । (ਪਤਾ, ਚਿੱਠੀ )
ਉੱਤਰ-
ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ ।

(ਇ)……………………………… ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ । (ਪਿੰਨ-ਕੋਡ, ਨੰਬਰ)
ਉੱਤਰ-
ਪਿੰਨ-ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ।

PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ

(ਸ) …………………………… ਘਰ-ਘਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । (ਮਾਲੀ, ਡਾਕੀਆ)
ਉੱਤਰ-
ਡਾਕੀਆ ਘਰ-ਘਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

(ਹ) ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ………………………………….. ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ | (ਰੁਪਏ, ਸੋਨਾ)
ਉੱਤਰ-
ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

(ਕ)…………………………… ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ । (ਸਪੀਡ-ਪੋਸਟ, ਪੋਸਟ)
ਉੱਤਰ-
ਸਪੀਡ-ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ।

(ਖ) ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ………………………….. ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । (ਬਿਲ, ਟੈਂਕਸ)
ਉੱਤਰ-
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮਨੀਆਰਡਰ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ-ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸੁਨੇਹੇ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ/ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ/ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਰਾਹੀਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਠੀਕ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ (✓) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਟੇ (✗) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ :

(ਉ) ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
(✗)

(ਅ) ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
(✓)

(ਈ) ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
(✓)

(ਸ) ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
(✓)

(ਹ) ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਪਿੰਨ-ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ।
ਉੱਤਰ-
(✓)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਘਰ-ਘਰ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼, ਮੋਹਰ, ਥੈਲਾ, ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸੁਨੇਹਾ, ਜਆਂ, ਸਾਲ, ਖ਼ੁਸ਼ ।
ਉੱਤਰ-

  • ਘਰ-ਘਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ)-ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਗਏ ।
  • ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਥੈਲਾ)-ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ।
  • ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ (ਸੋਹਣਾ)-ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੋ !
  • ਮੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ)-ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
  • ਥੈਲਾ (ਭੋਲਾ)-ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ।
  • ਤੋਹਫ਼ਾ (ਸੁਗਾਤ)-ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮਦਿਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ।
  • ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਦੇਸ਼)-ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ | ਮਿਲਿਆ ?
  • ਜਮਾਂ (ਜੋੜਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ)-ਮੈਂ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ।
  • ਸਾਲ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ)-ਇਕ | ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
  • ਖੁਸ਼ (ਸੰਨ-ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ

(iii) ਪੜੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ :
ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ । ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ ।ਪਿੰਨ-ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਲੈਟਰ-ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੱਖਰੇਵੱਖਰੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ‘ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਘਰ-ਘਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ‘ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
1. ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
2. ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ‘ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
3. ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ , ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ?
4. ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
5. ਚਿੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
6. ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ‘ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? .
7. ਚਿੱਠੀ ਘਰ-ਘਰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
1. ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ।
2. ਪਤਾ ।
3. ਪਿੰਨ-ਕੋਡ |
4. ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ।
5. ਮੋਹਰਾਂ ।
6. ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ।
7. ਡਾਕੀਆ

(iv) ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ (✓) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ-

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਕਿਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਮਿੱਤਰ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਕਾਰਡ, ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ (✓) |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਚਿੱਠੀ (ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਿੰਨ-ਕੋਡ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਡਾਕੀਆ (✓) ।

PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ‘ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਪਾਰਸਲ ਰਾਹੀਂ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਮਨੀਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਹੁਣ …………………………. ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਤਾਰ (✓) । |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ (✓) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ (✓) ।

(v) ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਕਾਰਜ

(ਉ) ਲੈਟਰ-ਬਾਕਸ ਦੇ ਚਿਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ ।
PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ 1
(ਅ) ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ।
ਜਾਂ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ।
PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ 2

PSEB 3rd Class Punjabi Solutions Chapter 16 ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ

ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੇ Summary & Translation in punjabi

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਸ਼ਬਦੇ : ਅਰਥ
ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ |
ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ : ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ |
ਐਡਰੈੱਸ : ਪਤਾ, ਸਿਰਨਾਵਾਂ ।
ਪਿੰਨ-ਕੋਡ : ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਕ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਨ-ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਤੋਹਫ਼ਾ : ਸੁਗਾਤ ।
ਪਾਰਸਲ : ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ : ਸੁਆਦਲੀ ।
ਸਕੀਮਾਂ : ਢੰਗ ।
ਈ-ਮੇਲ : ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ।
ਸਪੀਡ-ਪੋਸਟ : ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

Leave a Comment