PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ

Punjab State Board PSEB 3rd Class EVS Book Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 3 EVS Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ

EVS Guide for Class 3 PSEB ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ Textbook Questions and Answers

ਪੇਜ 25-26
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ 1

ਕਿਰਿਆ 1.

ਉੱਪਰਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੁੱਝ ਲਏ ਹਨ । ਹੇਠਾਂ ਅਮਰੂਦ, ਪੇਠੇ ਦੀ ਵੇਲ, ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਪਾਪਲਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ 3
ਉੱਤਰ-
(ੳ) ਖਜੂਰ
(ਅ) ਅਮਰੂਦ
(ਇ) ਪੇਠੇ ਦੀ ਵੇਲ
(ਸ) ਪਾਪਲਰ ।

ਪੇਜ 27

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਕਿੱਕਰ, ਸਫੈਦਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਲੱਭੋ ਜੋ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਨਿੰਮ, ਵਰਮਾ ਡੈਕ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਲੱਭੋ ਜੋ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਨ |
ਉੱਤਰ-
ਸਫੈਦਾ, ਖਜ਼ੂਰ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਲੱਭੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ !
ਉੱਤਰ-
ਘੀਆ, ਕੱਦੂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪੇਜ 29

ਕਿਰਿਆ 2.

ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ।
ਉੱਤਰ-
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ 5

ਪੇਜ 30-31

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਭਾਗ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਜੜ੍ਹ, ਤਣਾ |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਲੱਕੜੀ, ਗੂੰਦ ਆਦਿ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ : ਖੱਟੇ, ਠੰਢੇ, ਛੱਤਰੀ, ਧਰਤੀ, ਸਾਫ਼)

(ੳ) ਪੌਦੇ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ …………… ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਸਾਫ਼

(ਅ) ਕਿੰਨੂੰ, ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ……………………….. ਫਲ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਖੱਟੇ

(ਈ) ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ……………………….. ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਧਰਤੀ

(ਸ) ਬਰਮਾ ਡੇਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ……………………………. ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
ਛੱਤਰੀ

(ਹ) ਸੇਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ……………………………. ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-
ਠੰਢੇ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ :

(ੳ) ਕੇਸਰੀ ਲੱਗਣ ਫੁੱਲ ਓਸਨੂੰ, ਕਰੇ ਬਿਨ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਂ, ਬੁੱਝੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਬੱਚਿਓ- ਕੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ । ਗੰਨਾ
(ਅ) ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਕਾਠ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਗਨਨਾਥ ਨਿੰਮ
(ਈ) ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਰ
(ਸ) ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਫਲ ਮਿੱਠਾ, ‘ਪੱਤੇ ਕੌੜੇ, ਗੁਣ ਮਿੱਠਾ ਬਦਾਮ

ਉੱਤਰ-

(ੳ) ਕੇਸਰੀ ਲੱਗਣ ਫੁੱਲ ਓਸਨੂੰ, ਕਰੇ ਬਿਨ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਂ, ਬੁੱਝੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਬੱਚਿਓ- ਕੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ । ਕਰੀਰ
(ਅ) ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਕਾਠ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਗਨਨਾਥ ਨਿੰਮ
(ਈ) ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਗੰਨਾ
(ਸ) ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਫਲ ਮਿੱਠਾ, ‘ਪੱਤੇ ਕੌੜੇ, ਗੁਣ ਮਿੱਠਾ ਬਦਾਮ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਸਹੀ ਉੱਤਰ (✓) ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :

(ਉ) ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ?
ਪੱਤੇ
ਜੜ੍ਹਾਂ
ਫੁੱਲ
ਉੱਤਰ-
ਜੜਾਂ ।

(ਆ) ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਗਾਜਰ ਘਾਹ
ਕਿੱਕਰ .
ਮ :
ਉੱਤਰ-
ਗਾਜਰ ਘਾਹ ।

(ਈ) ਤੋਂ-ਖੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ –
ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ
ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰ ਜਾਣਾ
ਉੱਤਰ-
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ।

ਪੇਜ 32

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਸਹੀ (✓) ਜਾਂ ਗਲਤ (✗) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :

(ੳ) ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-

(ਅ) ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
ਉੱਤਰ-

(ਇ) ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਉੱਤਰ-

EVS Guide for Class 3 PSEB ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ Important Questions and Answers

(i) ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਚੋਣ :

1. ਕਿਸ ਦਾ ਤਣਾ ਮੋਟਾ ਹੈ?
(ਉ) ਗੁਲਾਬ
(ਅ) ਪਿੱਪਲ
(ਇ) ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਬੂਟਾ
(ਸ) ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ॥
ਉੱਤਰ-
(ਅ) ਪਿੱਪਲ

2. ਸੇਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ………………………..
(ੳ) ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
(ਅ) ਠੰਢੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
(ਇ) ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
(ਸ) ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ-
(ਅ) ਠੰਢੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(ii) ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ? .
ਉੱਤਰ-
ਰੇਤਲੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕਿਹੜੀ ਘਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਗਾਜਰ ਘਾਹ ॥

(iii) ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ :

PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ 6
ਉੱਤਰ-
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ 7

(iv) ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
ਪੌਦੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
PSEB 3rd Class EVS Solutions Chapter 5 ਪੌਦੇ-ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ 8

Leave a Comment