PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

Punjab State Board PSEB 5th Class EVS Book Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 5 EVS Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

EVS Guide for Class 5 PSEB ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ Textbook Questions and Answers

ਪੇਜ਼ – 42

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜੀ ਯਾਨ ਸਪੂਤਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜੰਤੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ?
ਉੱਤਰ :
ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜੀ ਯਾਨ ਸਪੂਤਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜੰਤੂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲਾਇਕਾ ਸੀ।

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

ਪੇਜ – 43

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
(ੳ) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ :
ਉੱਨ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਗੋਰਾ (Angora) ਨਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਊਠ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
(ਅ) ਮਨੁੱਖ ਉਠ ਦੇ ਜੱਤ ਅਰਥਾਤ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਵੇਂ?
ਉੱਤਰ :
ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਉਠ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
(ਈ) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ 3
ਚਿੱਤਰ-ਟੂਲਮਾਰਕ
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂਲਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
(ਸ) ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ 4
ਉੱਤਰ :
ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ AGMARK ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ Agricultural Marketing ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਨਸਪਤੀ ਘਿਉ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਹਿੰਗ, ਦਾਲਾਂ, ਘਿਉ, ਮੱਖਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

ਪੇਚ – 44 – 45

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :
ਵਸਤੂ – ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ
(ਉ) ਸੋਨਾ – (i) ਐਗਮਾਰਕ
(ਅ) ਉੱਨ – (ii) ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.
(ਈ) ਬਿਜਲੀ ਦੇ – (iii) ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਯੰਤਰ
(ਸ) ਮਸਾਲੇ – (iv) ਟੂਲਮਾਰਕ।
ਉੱਤਰ :
(ਉ) (iii)
(ਅ) (iv)
(ਇ) (ii)
(ਸ) (i)

ਕਿਰਿਆ-ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੁਆਂ ਲਿਖੀਏ –

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ – ਜੰਤੂ ਦਾ ਨਾਂ
ਦੁੱਧ
ਸ਼ਹਿਦ
ਉੱਨ
ਰੇਸ਼ਮ
ਸਵਾਰੀ
ਰਾਖੀ
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
ਆਂਡੇ
ਮੀਟ
ਉੱਤਰ :
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ – ਜੰਤੁ ਦਾ ਨਾਂ
ਦੁੱਧ – ਗਾਂ, ਬੱਕਰੀ, ਮੱਝ
ਸ਼ਹਿਦ – ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ
ਉੱਨ. – ਭੇਡ, ਖ਼ਰਗੋਸ਼’
ਰੇਸ਼ਮ – ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ
ਸਵਾਰੀ – ਘੋੜਾ, ਊਠ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ – ਜੰਤੂ ਦਾ ਨਾਂ
ਰਾਖੀ – ਕੁੱਤਾ।
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ – ਹਾਥੀ, ਗਧਾ।
ਆਂਡੇ – ਮੁਰਗੀ
ਮੀਟ – ਬੱਕਰਾ, ਮੁਰਗਾ

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਵਾਕ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  • ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਨਸਲ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਕੁੱਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ , ਹਨ।
  • ਉਹ ਦੁੱਧ, ਬੇਡ ਅਤੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ, ਬੰਬ ਆਦਿ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ :
ਭੇਡ, ਖ਼ਰਗੋਸ਼, ਊਠ, ਬੱਕਰੀ।

ਪੇਜ਼ – 47

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ : (ਅੰਗੋਰਾ, ਉੱਨ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਜੰਤੂਆਂ, ਚਾਲੀ)
(ਉ) ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਮਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ …………………….. ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ …………………….. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਈ) ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ …………………….. ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਮ) …………………….. ਨਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ਹ) ਟੂਲਮਾਰਕ …………………….. ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ਉ) ਜੰਤੂਆਂ,
(ਅ) ਸ਼ਿਕਾਰੀ,
(ਇ) ਚਾਲੀ,
(ਸ) ਅੰਗੋਰਾ,
(ਹ) ਉੱਨ।

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ :
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ, ਬਲਦ, ਊਠ, ਹਾਥੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਂਗਿਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ?
ਉੱਤਰ :
ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ , ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਵਖਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ :
ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

PSEB 5th Class EVS Guide ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ Important Questions and Answers

1. ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਚੋਣ (ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ। ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ (✓) ਲਗਾਓ)

(i) ……….. ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
(ਉ) ਬੇਸੇਨਜੀ
(ਅ) ਡਾਲਮੀਸ਼ੀਅਨ
(ਇ) ਲਾਈਕਾ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ !
ਉੱਤਰ :
(ਇ) ਲਾਈਕਾ

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

(ii) ……….. ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉੱਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਉ) ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.
(ਆ) ਵਲ ਮਾਰਕ
(ਇ) ਐਗਮਾਰਕ
(ਸ) ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. !
ਉੱਤਰ :
(ਆ) ਵਲ ਮਾਰਕ

2. ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕੁੱਤੇ, ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ :
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ਨ 2.
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ?
ਉੱਤਰ :
ਮਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ

3. ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :

(i) ਸੰਨ 1957 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸਪੂਤਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ………………………………. ਸੀ।
(ii) ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ………………………………. ਸੀ।
(iii) ਕੁੱਤੇ ………………………………. ਅਤੇ ………………………………. ਹੁੰਦੇ ਹਨ
(iv) ………………………………. ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(v) ਕੁੱਤੇ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ………………………………. ਤੱਕ ਸੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ :
(i) ਲਾਇਕਾ,
(ii) ਪੈਰੀਟਾਸ,
(iii) ਚੌਕੀਦਾਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ,
(iv) ਬੇਸੇਨਜੀ,
(v) 40 ਫੁੱਟ।

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

4. ਸਹੀ/ਗਲਤ :

(i) ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।
(ii) ਬੇਸੇਨਜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੇਕ ਜਾਂ ਤਾਨ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭੌਕਦੇ ਨਹੀਂ।
(iii) ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਬੱਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
(iv) ਐਗਮਾਰਕ ਦਾ ਚਿੰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ
(v) BIS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਿਓ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(i) ਗ਼ਲਤ,
(ii) ਸਹੀ,
(iii) ਗ਼ਲਤ,
(iv) ਗ਼ਲਤ,
(v) ਗ਼ਲਤ।

5. ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ :

(i) ਸ਼ੁੱਧ ਉੱਨ – (ਉ) ਸਪੂਤਨਿਕ
(ii) ਬੇਸੇਨਜੀ – (ਅ) ਐਗਮਾਰਕ
(iii) ਪੈਕ ਘਿਓ – (ਇ) ਫੂਲਮਾਰਕ
(iv) ਲਾਈਕਾ – (ਸ) ਤਾਨ
ਉੱਤਰ :
(i) (ਈ),
(ii) (ਸ),
(iii) (ਅ),
(iv) (ਉ)।

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ

6. ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ (ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ)-

PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ 1
ਉੱਤਰ :
PSEB 5th Class EVS Solutions Chapter 7 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਤੂ 2

7. ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ।
ਉੱਤਰ :

  • ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।
  • ਕੁੱਤਾ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ , ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੰਧ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
  • ਕੁੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment