PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5

Punjab State Board PSEB 4th Class Maths Book Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 Maths Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਜੋੜ ਕਰੋ :
(a) 8 ਮੀ. 40 ਸੈਂ. ਮੀ. + 4 ਮੀ. 35 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 1

(b) 2 ਮੀ. 62 ਸੈਂ.ਮੀ. + 6 ਮੀ. 25 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 2

(c) 5 ਮੀ. 37 ਸੈਂ.ਮੀ. + 7 ਮੀ. 20 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 3

(d) 3 ਮੀ. 45 ਸੈਂ.ਮੀ. + 6 ਮੀ. 15 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 4

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5

(e) 1 ਮੀ. 50 ਸੈਂ.ਮੀ. + 2 ਮੀ. 25 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 5

(f) 9 ਮੀ. 44 ਸੈਂ.ਮੀ. + 5 ਮੀ. 35 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 6

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਘਟਾਓ ਕਰੋ :
(a) 9 ਮੀ. 70 ਸੈਂ.ਮੀ. – 7 ਮੀ. 35 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 7

(b) 6 ਮੀ. 84 ਸੈਂ.ਮੀ. – 1 ਮੀ. 35 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 8

(c) 5 ਮੀ. 72 ਸੈਂ.ਮੀ. – 3 ਮੀ. 60 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 9

(d) 4 ਮੀ. 18 ਸੈਂ.ਮੀ. – 3 ਮੀ. 12 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 10

(e) 9 ਮੀ. 50 ਸੈਂ.ਮੀ. – 4 ਮੀ. 25 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 11

(f) 5 ਮੀ. 81 ਸੈਂ.ਮੀ. – 5 ਮੀ. 75 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਹੱਲ:
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 12

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਮੀਟਰ 50 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਲਾਲ ਰਿਬਨ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ 25 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਹਰੇ ਰਿਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ
ਰਿਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ?
ਹੱਲ:
ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਰਿਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ = 1 ਮੀ. 50 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਹਰੇ ਰਿਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ = + 2 ਮੀ. 25 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਰਿਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ = 3 ਮੀ. 75 ਸੈਂ.ਮੀ.

PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਸਰੋਜ ਨੇ 5 ਮੀਟਰ 50 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਮੀਟਰ 25 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ? ਹੱਲ:
ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ = 5 ਮੀ. 50 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ . ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ = + 3 ਮੀ. 25 ਸੈਂ.ਮੀ.
ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਮੀ. ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ = 8 ਮੀ. 75 ਸੈਂ.ਮੀ.
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 13

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਸੌਰਵ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 275 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 310 ਮੀਟਰ ਹੈ । ਕਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ?
ਹੱਲ:
ਗੌਰਵ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ = 310 ਮੀ.
ਸੌਰਵ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ = – 275 ਮੀ.
ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ = 0 3 5 ਮੀ.
PSEB 4th Class Maths Solutions Chapter 5 ਮਾਪ Ex 5.5 14
ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ 35 ਮੀ. ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

Leave a Comment