PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

Punjab State Board PSEB 4th Class EVS Book Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 4 EVS Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

EVS Guide for Class 4 PSEB ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ Textbook Questions and Answers

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 101

ਕਿਰਿਆ 1.
ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਕੱਦੂ, ਸ਼ੇਰ, ਮੱਛੀ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਚਿੜੀ, ਸੱਪ, ਬਾਂਦਰ, ਮਗਰਮੱਛ, ਮੱਝ, ਬੱਤਖ, ਔਕਟੋਪਸ।
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ 1
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ 2

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 104

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਉੱਤਰ :
ਚਿੜੀ, ਕਾਂ, ਇੱਲ, ਤੋਤਾ, ਕਬੂਤਰ, ਉੱਲੂ, ਚੱਕੀਰਾਹਾ, ਮੋਰ ਆਦਿ।

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 105

ਕਿਰਿਆ 3.
ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ/ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਖ਼ੁਦ ਕਰੋ।

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰ: 107, 108

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ : ਜਲੀ, ਦੰਦ, ਗੁਫ਼ਾ, ਕਾਕਰੋਚ, ਆਂਡੇ
(ਉ) ਸ਼ੇਰ …………………………………. ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ …………………………………. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
(ਇ) ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ …………………………………. ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਸ) ਔਕਟੋਪਸ ਇੱਕ …………………………………. ਜੀਵ ਹੈ।
(ਹ) …………………………………. ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ਗੁਫ਼ਾ
(ਅ) ਦੰਦ
(ਈ) ਆਂਡੇ
(ਸ) ਜਲੀ
(ਹ) ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਤੇ (✓) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਥਨ ਤੇ (✗) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :
(ਉ) ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
(ਆ) ਸੱਪ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
(ਇ) ਪੈਂਗੂਇਨ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
(ਸ) ਬਾਘ ਇੱਕ ਜਲੀ ਜੀਵ ਹੈ।
(ਹ) ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੳ) ✓
(ਅ) ✗
(ਇ) ✓
(ਸ) ✗
(ਹ) ✓

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ✓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :

(ੳ) ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਘਰੌਂਦਾ
ਛੱਤਾ।
ਭੌਣ
ਉੱਤਰ :
ਛੱਤਾ

(ਅ) ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ
ਉੱਤਰ :
ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਭਾਲੂ
ਹਿਰਨ
ਜਿਰਾਫ਼
ਉੱਤਰ :
ਭਾਲੂ।

(ਸ) ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਕਬੂਤਰ
ਚਿੜੀ
ਉੱਲੂ
ਉੱਤਰ : ਉੱਲੂ।

(ਹ) ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਟਟੀਹਰੀ
ਗਿਰਝ
वां
ਉੱਤਰ :
ਟਟੀਹਰੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ :
1. ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ (ਉ) ਜਾਲ਼ੇ
2. ਮੱਝਾਂ-ਗਊਆਂ (ਅ) ਛੱਤਨੇ
3. ਮੱਕੜੀਆਂ (ਇ) ਘਰੋਂਦੇ
4. ਝੁੰਡ (ਸ) ਵਾੜੇ
ਉੱਤਰ :
1. (ਸ)
2. (ਅ)
3. (ਉ)
4. (ਇ)

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਕੁੱਝ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਚੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ, ਬਾਘ, ਭਾਲੂ ਆਦਿ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਕੁੱਝ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਕੁੱਤਾ, ਮੱਝ, ਘੋੜਾ, ਬੱਕਰੀ, ਊਠ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਕੁੱਝ ਜਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ :
ਵੇਲ਼, ਡੌਲਫਿਨ, ਔਕਟੋਪਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਘੋੜੇ, ਮੱਛੀਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਉਂਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਉਂਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਮੱਕੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

PSEB 4th Class Punjabi Guide ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਸ Important Questions and Answers

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
(ਉ) ਤਬੇਲਾ
(ਅ) ਰੈੱਡ
(ਇ) ਵਾੜਾਸ
(ਸ) ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ।
ਉੱਤਰ :
(ਉ) ਤਬੇਲਾ।

2. ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ……….।
(ਉ) ਡੱਬੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਅ ਝੌਪੜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਸ) ਗੇਂਦ ਵਰਗਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ :
(ੲ) ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਗਿਰਝ, ਇੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ‘ਤੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕਾਕਰੋਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ :
ਸਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ।

PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ

ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ 3
ਉੱਤਰ :
PSEB 4th Class EVS Solutions Chapter 14 ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ 4

Leave a Comment